Doula Academie algemene voorwaarden, versie mei (CRKBO) 2024

Deze zijn tevens op aanvraag in een pdf beschikbaar.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met de Doula Academie, gevestigd te Monnickendam, Kloosterdijk, 1141PJ, betreffende deelname aan de Doula Academie basiskennis& praktijk opleiding , de Doula Academie Klinische Kennis Training, de Bouw je DOula Biz training de Kraamdoula Training en diverse losse trainingen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door de Doula Academie.

Artikel 2. Voorlopige totstandkoming van de overeenkomst voor Doula Academie leden (volledige of deel-opleiding tot Geboorte Doula of Kraamdoula).

De kandidaat wordt voorafgaand uitgenodigd voor een intake gesprek per ZOOM. Dit is een kosteloos gesprek. Bij verhindering kan het intakegesprek afgezegd worden tot twee uur voor de afspraak. Een tweede intakegesprek zal binnen 7 dagen opnieuw gepland worden. Voor degenen die zich korter dan twee uur voor het geplande intakegesprek hebben afgemeld wordt €50,- (vrijgesteld van BTW) in rekening gebracht. De kandidaat kan zich pas inschrijven bij de opleiding nadat de Doula Academie het ZOOM gesprek tevredenstellend heeft bevonden.

De voorlopige overeenkomst tussen de Doula Academie en de deelnemer komt, bij inzending aan de Doula Academie (per e-mail) van het daartoe bestemde, door de deelnemer ingevulde inschrijfformulier, tot stand en na ontvangst van het inschrijfgeld á € 150,- (BTW vrij). Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de factuur bij de start van de opleiding) óf door betaling van de eerste factuur (ten bedrage van 50% van de totale opleidingsfee).

Wordt de kandidaat geschikt bevonden dan volgt een uitnodiging voor de basiskennis& praktijktraining en/ of de Klinische Kennis training danwel de Kraamdoula Training aan de Doula Academie. Het maken van een toelatingsexamen is alleen nodig voor directe toegang aan de Klinische Kennis Training als zij-instromer. Dit examen wordt ook afgelegd tijdens de derde lesdag van de Klinische Kennis Training ter controle van het algemeen niveau van de thuis-studie van de studenten.

Een doula die deelneemt aan de Klinische Kennis Training en het examen niet direct met goed gevolg aflegt, heeft 1 herkansingsmogelijkheid, die zonder bij betaling en in overleg met de docent gepland zal worden. Als de doula dan opnieuw niet slaagt, dan worden haar het inschrijfgeld minus de gemaakte administratie kosten gerestitueerd en eventueel ook de al betaalde rest factuur. De doula kan dan pas opnieuw proberen deel te nemen aan het examen, tijdens de volgende onderwijs cyclus. De doula heeft dan wel tegen betaling (inclusief korting-regeling) toegang tot de losse trainingen, die aangeboden worden om meer verdieping op te doen maar niet tot de regulaire lesdagen.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst voor de Doula Academie

De deelnemer is definitief ingeschreven voor de Doula Academie als het inschrijfgeld van € 150,- (BTW vrij) voor de opleiding voldaan is. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het totale bedrag van de factuur bij betaling in termijnen.

De student krijgt digitale toegang tot de readers of E-learning van de desbetreffende opleiding als tenminste 50% van het cursusgeld is voldaan. De aspirant doula die een complete opleiding tot Academie Doula of Kraamdoula volgt, krijgt toegang tot de reader en E-learning per mail. Het herroepingsrecht van 14 dagen komt te vervallen bij ontvangst van de reader/ E-learning link.

De cursist die een 'losse module’ volgt krijgt toegang tot de reader en/ of E-learning per mail en kan deze alleen ontvangen en de cursusdag alleen volgen nadat het volledige verschuldigde cursusbedrag voorafgaand aan de start van de trainingsdag is voldaan. Het herroepingsrecht van 14 dagen komt te vervallen bij ontvangst van de reader/ E-learning link.

Artikel 4. Annulering van de inschrijving door de deelnemer & verplaatsen deelname door de deelnemer

De deelnemer heeft het recht om deelname aan de opleiding schriftelijk te annuleren. Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht en eventuele betaalde termijnen gerestitueerd.

 • Het inschrijfgeld van €150,- (vrijgesteld van BTW, tenzij anders overeen gekomen) is nooit restitueerbaar.
 • Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de cursus wordt 50% terugbetaald.
 • Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 25% terugbetaald.
 • Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang is er geen terugbetaling.
 • Bij (voortijdige) beëindiging van een gestarte opleiding is geen terugbetaling mogelijk.
 • Bij het missen van een onderwijs dag is er geen terugbetaling of korting mogelijk.

De deelnemer heeft na het betalen van het inschrijfgeld niet het recht om de deelname kosteloos te verplaatsen naar een andere cursusdatum, zonder duidelijk moverende reden en zonder onderling overleg met de Doula Academie. Deelname zou in overleg met de Doula Academie verplaatst kunnen worden naar een latere cursus cyclus, uiterlijk 6 maanden later, indien die datum beschikbaar is. Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd. Eventuele (deel)factuur data zullen wel worden aangepast. Indien het cursusgeld al volledig is voldaan, zal dit alleen bij bijzonder moverende redenen worden gerestitueerd.

De ontvangen reader/ link naar de reader wordt na annulering van deelname verwijderd door de Doula Academie.

Artikel 5. Annulering/ wijziging door de Doula Academie

De Doula Academie heeft het recht zonder opgave van redenen een opleiding te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige aan de Doula Academie betaalde bedrag.

De Doula Academie is te allen tijde gerechtigd de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een opleiding te wijzigen. Indien de Doula Academie tot het oordeel komt dat van de deelnemer in redelijkheid niet kan worden gevergd de opleiding onder de gewijzigde voorwaarden bij te wonen, kan de Doula Academie besluiten tot al dan niet gedeeltelijke terugbetaling van het voor de opleiding overeengekomen bedrag.

Het staat de Doula Academie te allen tijde vrij de inhoud en opzet van het programma van een opleiding te wijzigen en de trainers en het opleidingsmateriaal te vervangen, zonder dat de deelnemer daardoor enige aanspraak op schadevergoeding heeft. De Doula Academie zal de deelnemer zo spoedig mogelijk in kennis stellen van enige wijziging als hierboven bedoeld.

Artikel 6. Kosten

1) Doula Academie basiskennis & praktijktraining (inclusief direct aansluitend de Klinische Kennis Training en de Bouw je DOula Biz training (modules 1 t/m 5) vormen de complete opleiding tot Academie Doula

Startdatum: zoals vermeld op de website

Kosten: €3750,- (BTW vrijgesteld). Dit bedrag is incl. het inschrijfgeld van €150,- (BTW vrij), alle online en live lesdagen en readers van zowel de basiskennis& praktijktraining (module 1) als de klinische kennis training (modules 2 t/m 4) en de Bouw je DOula Biz training (module 5).

Dit bedrag dient volledig voldaan te zijn voor aanvang van de opleiding en kan in 2 gelijke termijnen voldaan worden waarvan de laatste betaling tenminste een maand voor aanvang is voldaan. Hiervoor worden geen extra kosten gerekend.

Alleen in onderling overleg kan hiervan afgeweken worden. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een apart betalingsplan. Dit aparte betalingsplan, is anders dan de betaling in termijnen regeling, en wordt op mail vastgelegd. Een apart betalingsplan kost € 100,- (BTW vrij) extra administratiekosten. De prijzen worden vrijgesteld van BTW berekend, tenzij anders overeen gekomen.

Betalingsvoorwaarden

 • De Doula Academie is vrijgesteld van BTW vanaf mei 2024 doordat het een CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling is.
 • Het inschrijfgeld ad € 150,- (BTW vrij) dient uiterlijk 7 dagen na de datum van inschrijving betaald te zijn.
 • De rest van het bedrag dient voor de op de factuur gemelde datum betaald te zijn.
 • Starten met de opleiding betekent dat je je verplicht het gehele cursusgeld te betalen. Dit geldt ook voor betaling in termijnen.
 • De klinische kennistraining en de Bouw je DOula Biz training worden niet apart berekend en zitten in de totaal kosten van de Academie Doula opleiding.
 • 2 losse cursussen van tenminste 3 uur zijn niet inbegrepen.
 • De Doula Academie factureert met een betalingstermijn van 7 dagen.
 • Certificering en lidmaatschap aan de Doula Academie vindt alleen plaats als het gehele bedrag is voldaan.

Betaling in termijnen is alleen mogelijk bij het afnemen van de complete Academie Doula opleiding (modules 1 t/m 5) en mits de inschrijving lang van tevoren ontvangen wordt.
Voorwaarden: € 25,- administratiekosten extra

 • Inschrijfgeld: € 150,- (niet restitueerbaar)
 • 1e termijn: € 1000,- binnen 7 dagen na inschrijving
 • 2e termijn: € 1000,- binnen een maand na inschrijving
 • 3e termijn: € 1000,- binnen twee maanden na inschrijving
 • 4e termijn: Rest voor aanvang opleiding, tenminste een maand voor aanvang

2) Doula Academie klinische kennis training (modules 2 t/m 4)

Startdatum: zoals vermeld op de website

Kosten: €2450,- (BTW vrij). Dit bedrag is incl. het inschrijfgeld van €150,- en alleen van toepassing op zij-instromende doula's die modules 2 t/m 4 volgen.

Dit bedrag dient volledig voldaan te zijn voor aanvang van de opleiding. Alleen in onderling overleg kan hiervan afgeweken worden. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een apart betalingsplan. Dit aparte betalingsplan, is anders dan de betaling in termijnen regeling, hieronder vermeldt. Een apart betalingsplan kost €100,- extra administratiekosten.

Betalingsvoorwaarden

 • De Doula Academie is vrijgesteld van BTW vanaf mei 2024 doordat het een CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling is.
 • Het inschrijfgeld ad € 150,- dient uiterlijk 7 dagen na de datum van inschrijving betaald te zijn.
 • De rest van het bedrag dient voor de op de factuur gemelde datum betaald te zijn.
 • Starten met de opleiding betekent dat je je verplicht het gehele cursusgeld te betalen. Dit geldt ook voor betaling in termijnen.
 • De Bouw je DOula Biz training zit niet inbegrepen bij de Klinische Kennis Training.
 • 2 losse cursussen van tenminste 3 uur zijn niet inbegrepen in de totaal kosten.
 • De Doula Academie factureert met een betalingstermijn van 7 dagen.
 • Certificering vindt alleen plaats als het gehele bedrag is voldaan.

Betaling in termijnen is alleen mogelijk bij het boeken van de basiskennis & praktijktraining en de klinische kennis training (modules 2 t/m 4) en mits er voldoende tijd zit tussen het boeken en het starten van de opleiding.
Voorwaarden: € 25,- administratiekosten extra

 • Inschrijfgeld: € 150,- (niet restitueerbaar)
 • 1e termijn: € 600,- binnen 7 dagen na inschrijving
 • 2e termijn: € 600,- binnen een maand na inschrijving
 • 3e termijn: € 600,- binnen twee maanden na inschrijving
 • 4e termijn: Rest voor aanvang opleiding

3) Doula Academie lidmaatschap

Kosten: €50,-/ jaar. Dit bedrag is door elke Academie Doula (zowel Geboorte- als Kraamdoula) te voldoen 2 jaar na start van het certificeringstraject als zij lid wil blijven van de Doula Academie.

Dit bedrag dient binnen 7 dagen na facturering volledig voldaan te zijn om aanspraak te kunnen maken op alle voordelen rondom een lidmaatschap.

Startdatum certificeringstraject: is per student verschillend. Deze valt samen met de laatste lesdag van de genoten opleiding. Het studentenportfolio moet door alle Academie Doula's ingevuld en bijgehouden worden gedurende het lidmaatschap van 2 jaar.

Lidmaatschap aan de Doula Academie voor Geboorte Doula's en Kraamdoula's

Na afronding van tenminste de Academie Doula Klinische Kennis Training óf de volledige Kraamdoula Training aan de Doula Academie:

 • Ontvang je een EHBO certificaat van het Oranje Kruis, uitgegeven door het EHBO bureau, dat twee jaar geldig blijft als je de Kraamdoula Training hebt gevolgd. Het EHAK certificaat (EHBO aan kinderen) blijft 1 jaar geldig als je de Kraamdoula Training hebt gevolgd.
 • Ontvang je een Doula Academie certificering badge die twee jaar geldig blijft.
 • Neem je liefst elke 6 weken deel aan de online Q&A meetings en heb je 24/7 antwoord op je vragen via de Geboorte Doula of de Kraamdoula whatsapp groep.
 • Draai je mee in het Academie Doula buddy programma.
 • Volg je een persoonlijk bijscholing traject gedurende twee jaar op basis van jouw vooropleiding, je ontwikkelpunten, studentenportfolio en business coach call gesprek. Dit houd je bij in je studentenportfolio, inclusief reflectie op je bevallings- of postpartum begeleidingen.
 • Krijg je begeleiding van een mentor bij het opstellen van je ontwikkelingsdoelen, businessplan en je studentenportfolio (indien nodig).
 • Bespreek je je businessplan in een business coach zoom call met Maartje nadat je het unieke Bouw je DOula Biz programma hebt gevolgd.
 • Krijg je onbeperkt (opnieuw) toegang tot alle Doula Academie Geboorte Doula óf Kraamdoula Training dagen (excl. de EHBO training), gedurende je lidmaatschap aan de Doula Academie (mits je die eerder gevolgd hebt).
 • Krijg je gratis een jaar lang vermelding als (postpartum) doula op doula.nl (ter waarde van €75,-)
 • Krijg je kosteloos toegang tot de Doula Academie video learning geboorte- & postpartum modules (ter waarde van €50,- per module) die in de zomer van 2024 gelanceerd worden.
 • Ben je altijd welkom op de Doula Academie ledenborrels.
 • Ontvang je 10% korting of een andere kortingsregeling voor aanvullende trainingen/ cursussen die aangeboden worden door de Doula Academie.
 • Heb je toegang tot de vertrouwenspersoon én kan je gebruik maken van ondersteuning door de klachtencommissie, mocht dat ooit nodig zijn (voorwaarde voor het voeren van een professionele doula praktijk en AGB codering).
 • Houd je je studentenportfolio actief bij en overleg je deze indien gevraagd bij het hernieuwen van je lidmaatschap of bij een eventueel ingediende klacht over jouw functioneren als doula.

4) Doula Academie Kraamdoula Training

Kosten: €2500,- (BTW vrij). Dit bedrag is incl. het inschrijfgeld van €150,-.

Dit bedrag dient volledig voldaan te zijn voor aanvang van de opleiding en binnen 7 dagen na factuurdatum.

Startdatum: zie website

Betalingsvoorwaarden

 • De Doula Academie is vrijgesteld van BTW vanaf mei 2024 doordat het een CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling is.
 • Het inschrijfgeld ad € 150,- dient uiterlijk 7 dagen na de datum van inschrijving betaald te zijn.
 • De rest van het bedrag dient voor de op de factuur gemelde datum betaald te zijn maar uiterlijk een week voor aanvang van het praktijk weekend met de EHBO cursus.
 • 2 losse cursussen van tenminste 3 uur zijn niet inbegrepen in de totaal kosten.
 • Starten met de opleiding betekent dat je je verplicht het gehele cursusgeld te betalen.
 • De Doula Academie factureert met een betalingstermijn van 7 dagen.
 • Certificering vindt alleen plaats als het gehele bedrag is voldaan.

Artikel 7. Privacy

Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Artikel 8. Uitsluiting

De Doula Academie heeft het recht zonder opgave van redenen een deelnemer voor aanvang van de opleiding van deelname uit te sluiten, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag.

Artikel 9. Prijzen

Prijzen zijn vermeld op de Doula Academie website (www.doulaacademie.nl). Deze prijzen zijn bindend en vrijgesteld van BTW, tenzij bij schriftelijke overeenkomst als bedoeld in artikel 2 een andere prijs is overeengekomen. De Doula Academie heeft het recht haar prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een opleiding de op dat moment geldende of overeengekomen prijs zal blijven gelden, tenzij de opleiding wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven, in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing zal zijn. Genoemde prijzen luiden in Euro's/ €.

Artikel 10. Betaling

De deelnemer is gehouden facturen te betalen binnen 7 (zeven) dagen na factuurdatum, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de eerste bijeenkomst van de betreffende opleiding, tenzij anders overeengekomen is. De Academie Doula opleiding of de Kraamdoula Training wordt danwel volledig gefactureerd danwel volgens vastgelegde termijnen, met aftrek van het inschrijfgeld. Beide opleidingen dienen maximaal volledig betaald te zijn voorafgaand aan de laatste lesdag maar liefst voor aanvang van de eerste lesdag.

Bij niet tijdige betaling is de deelnemer van rechtswege in verzuim zonder dat ingebrekestelling door de Doula Academie is vereist en is een vertragingsrente verschuldigd van 1% (één procent) per kalendermaand of deel daarvan. De deelnemer dient te betalen zonder enige verrekening of opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke tekortkomingen van de Doula Academie. Alle kosten die de Doula Academie redelijkerwijs moet maken in verband met aan de deelnemer toe te rekenen tekortkomingen in nakoming van diens verplichtingen jegens de Doula Academie zijn voor rekening van de deelnemer. Daaronder zijn begrepen kosten van interne administratieve afhandeling en alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten in verband met externe (rechts)bijstand, welke minimaal 15% (vijftien procent) van het verschuldigde bedrag zullen bedragen met een minimum van € 150,- per factuur.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

Het auteursrecht, databankrecht, merkrecht, octrooirecht en alle andere rechten van intellectueel eigendom op de opleiding en trainingen en op alle in verband daarmee door of namens de Doula Academie uitgegeven folders en catalogi berusten uitsluitend bij de Doula Academie c.q. haar licentiegever(s). Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder, doch niet beperkt tot het auteursrecht, op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit werkzaamheden van de Doula Academie of haar vertegenwoordigers, berusten uitsluitend bij de Doula Academie c.q. haar licentiegever(s). Alle van of via de Doula Academie in het kader van de opleiding verkregen informatie en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van de deelnemer of haar organisatie. Het is de deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie/ het materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Doula Academie. De overeenkomst met de deelnemer strekt op geen enkele wijze tot overdracht van enig recht van intellectueel eigendom ten aanzien van de opleiding en de in het kader daarvan door of namens de Doula Academie aangeboden informatie, noch tot enig licentierecht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

De Doula Academie verplicht zich de opleiding naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de opleiding namens de Doula Academie door een derde wordt verzorgd, aanvaardt de Doula Academie slechts aansprakelijkheid voor die derde voor een handelen of nalaten van die derde tijdens de opleiding zelf, onverminderd het in dit artikel bepaalde omtrent beperking van aansprakelijkheid van de Doula Academie. De Doula Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de van of via de Doula Academie verkregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de Doula Academie. De eventuele aansprakelijkheid van de Doula Academie is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door de deelnemer aan de Doula Academie voor de opleiding verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is de Doula Academie aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

Artikel 13. Vertrouwelijkheid

De Doula Academie zal ten aanzien van het gebruik van voor de opleiding verstrekte of ter kennis gekomen informatie die zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd.

Artikel 14. Klachtenprocedure (deze is op aanvraag ook los verkrijgbaar)

De Doula Academie doet er alles aan om de kwaliteit van haar opleiding te waarborgen. Mocht de deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich hieromtrent schriftelijk richten tot de Doula Academie.

1 Klacht en klachtenprocedure

2 Melding

3 Vertrouwelijkheid

4 Afronding van de klacht en klachtenprocedure

5 Begripsbepaling

Ad 1 Klacht en klachtenprocedure

14.1

De Doula Academie hanteert de volgende regels inzake de behandeling van een klacht: Een klacht kan pas ingediend worden nadat cliënte of zorgverlener zijn/haar ongenoegen geprobeerd heeft te bespreken met de doula. Pas als dit contact tot een onbevredigende uitkomst leidt kan hij/zij een klacht indienen bij de hoofd docente van de Doula Academie: Mw. M.E. Bruning, E-mail: maartje@doulaacademie.nl

14.2

Een klacht kan schriftelijk + ondertekend ingediend worden bij de hoofd docente van de Doula Academie en bevat ten minste:

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres van cliënte en/of zorgverlener

Naam van de doula waar de klacht betrekking op heeft

Relevante beschrijving van de klacht en de gang van zaken wat dat betreft

14.3

Na ontvangst van de klacht stuurt de hoofd docente een schriftelijke ontvangstbevestiging. De klachtencommissie zal binnen 14 werkdagen besluiten of de klacht ontvankelijk is op basis van o.m. termijn, de cliënt(e), of de doula lid is van de Doula Academie.

De klachtmelding wordt geregistreerd. De klachtencommissie toetst ook of cliënte/ zorgverlener geprobeerd heeft zijn/ haar ongenoegen te bespreken met de doula. Ook de betreffende doula ontvangt een afschrift van de klacht met het verzoek om binnen 14 werkdagen te reageren (mits zij om legitieme redenen afwezig is, bijv. wegens vakantie of werk in het buitenland). De cliënte/ zorgverlener ontvangt ook de schriftelijke reactie van de doula.

14.4

De klachtencommissie doet op basis van de ontvangen stukken onderzoek naar de klacht om zich een oordeel te vormen over de gegrondheid van de klacht. De klachtencommissie kan om nadere aanvullende informatie vragen aan betrokkenen. Uit het oogpunt van zorgvuldigheid krijgen beiden (cliënte of zorgverlener en doula) schriftelijke informatie van het klachtenonderzoek. Hier kunnen zij op reageren binnen een termijn van één week.

14.5

Op basis van alle verkregen informatie vormt de klachtencommissie zich een gemotiveerd oordeel over de gegrondheid van de klacht en de daarbij passende maatregelen.

Criteria waaraan de klachtencommissie de klacht kan toetsen staan in de gedragscode. Deze gedragscode is op aanvraag beschikbaar.

14.6

De klachtenprocedure is kosteloos. Dit geldt niet voor eventuele kosten voor (rechts)-bijstand door derden. Deze kosten komen voor rekening van de cliënte of zorgverlener. Indien de procedure hoge kosten met zich meebrengt voert de klachtencommissie hierover intern overleg. Beide betrokkenen kunnen zich laten bijstaan door een onafhankelijke intermediair, aan te stellen door het docenten team. De kosten hiervan worden tot een maximum van € 300,- (BTW vrij) betaald door de Doula Academie.

Ad 2 Melding

14.2.1

Een cliënte of zorgverlener kan binnen 6 maanden na het constateren van zijn/ haar ongenoegen over de handels- of gedragswijze door de Academie doula schriftelijk melding doen bij de hoofd docente, Maartje Bruning via maartje@doulaacademie.nl

14.2.2

De hoofd docente stelt vast waarop de melding betrekking heeft en registreert deze (in geheim klachten dossier). De dossiers worden 5 jaar bewaard en daarna vernietigd.

14.2.3

De hoofd docente neemt nota van de melding en zal cliënte of zorgverlener adviseren om zijn/haar ongenoegen te bespreken met de betreffende Academie doula, indien dit nog niet heeft plaatsgevonden. De cliënte of zorgverlener kan zich hierbij laten ondersteunen door de vertrouwenspersoon van de Doula Academie: mevrouw Miriam Beker. Zij is dan geen lid van de klachtencommissie.

14.2.4

Indien de melding niet naar de tevredenheid van de cliënt of zorgverlener behandeld is kan hij/zij tijdig een schriftelijke klacht indienen bij het docenten team c.q. de klachtencommissie. Onder tijdig wordt verstaan de termijn van 6 maanden vanaf het moment waarop het incident heeft plaatsgevonden. Indien de schriftelijke klacht niet tijdig wordt ingediend kan dit betekenen dat de klacht niet ontvankelijk wordt verklaard.

14.2.5

De klacht wordt niet in behandeling genomen als de doula geen actief lid is van de Doula Academie. Klachten met betrekking tot aspirant Academie Doula’s, oud Academie Doula leden of (nog) niet gecertificeerde Academie leden worden verwezen naar het opleidings- cq. het trainingsinstituut waar de doula eerder haar opleiding heeft genoten.

Doula’s in dienst van een zorginstelling vallen onder de verantwoordelijkheid van de zorginstelling.

De klacht wordt (ook) niet in behandeling genomen als;

 • er geen daadwerkelijke ondertekende overeenkomst is tussen cliënte en doula,
 • de termijn van een half jaar na het incident verstreken is,
 • de klacht anoniem wordt ingediend,
 • er onvoldoende informatie wordt verschaft over de aanleiding,
 • cliënte of zorgverlener weigert om zijn/ haar ongenoegen bespreekbaar te maken met de doula.

Alleen zwangere en recentelijk bevallen vrouwen en wettelijke voogden bij minderjarigen kunnen een klacht indienen. Ook kunnen verloskundige zorgverleners uit zowel de eerste, tweede als derde lijn een klacht indienen.

Ad. 3 Vertrouwelijkheid

Elke klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld en slechts met direct betrokkenen besproken. Er wordt op geen enkele manier melding van de klacht gemaakt op social media of anderszins in het openbaar besproken met derden. Dit geldt voor zowel de Academie Doula, de klachtencommissie maar ook voor de cliënte of zorgverlener. Het breken van deze vertrouwelijkheid zal als ernstig belemmerend worden beschouwd en kan leiden tot het niet in behandeling nemen van de klacht of als smaad aangemerkt worden.

Ad. 4 Afronding van de klacht en klachtenprocedure, beroep

De klachtencommissie streeft ernaar om zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na het indienen van de klacht, haar besluit over de al of niet gegrondheid van de klacht mee te delen. Als de klacht gegrond verklaard is door de klachtencommissie zal de cliënte of zorgverlener en doula hierover schriftelijk geïnformeerd worden en welke maatregelen zij opteert om een dergelijke gang van zaken te voorkomen in de toekomst.

Afhankelijk van de ernst van het voorval kan het docenten team de Academie doula een waarschuwing geven. Ook kan gedacht worden aan een coaching-traject of een opleidingsverplichting. Tevens behoudt het docenten team zich het recht voor de doula per direct het lidmaatschap van de Doula Academie te ontzeggen als laatst mogelijke maatregel.

Mocht de cliënt of zorgverlener het niet eens zijn met de uitspraak van de klachtencommissie dan kan deze in beroep gaan bij de NBvD, de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula's. Zij zullen dan als onafhankelijke partij een bindende uitspraak doen binnen een redelijke termijn.

Ad 5 Begripsbepaling

14.5.1 Docententeam

Het docententeam van de Doula Academie welke is belast met het onderwijzen van de Academie Doula’s. Het docententeam treedt tevens op als klachtencommissie van de Doula Academie. Zij kan zich laten adviseren door derden.

14.5.2. Melding

Een schriftelijke of telefonische uiting van ongenoegen door cliënte of zorgverlener over de wijze waarop de doula - lid van de Doula Academie - zich in haar functie gedragen heeft of haar diensten heeft geleverd.

14.5.3 Klacht en klachtenprocedure

Een formele schriftelijke uiting van ongenoegen door cliënte of zorgverlener over de wijze waarop de doula zich in haar functie heeft gedragen. De klachtenprocedure geeft aan welke weg er bewandeld wordt bij een formele klacht.

14.5.4 Vertrouwelijkheid

Elke klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld en slechts met betrokkenen in besloten kring besproken. De dossiers worden 5 jaar bewaard en daarna vernietigd.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen de Doula Academie en de deelnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 16. Vertrouwenspersoon

Mocht je behoefte hebben aan een gesprek met de vertrouwenspersoon van de Doula Academie, omdat je er met de cliënt, zorgverlener, docent of founder niet uitkomt, kan je een beroep doen op Miriam Beker via miriam@praktijkbeker.nl. Zij functioneert ook als vertrouwenspersoon van de doula bij een klachtenprocedure mocht de klachtencommissie ingeroepen worden door een cliënte die ontevreden is over de services van een Academie Doula (met een actief lidmaatschap).